Lőrinte nemzetség

A nemzetség első ismert tagja, Dedalus, 1236-ban Rátót Gyula országbíró kiküldöttje vala Vigánt Zala megyei falu határjárására. Vajon Dedalus egy személy-e azon Dedalussal, aki 1273-76-ban zalai ispán vala? – bizonytalan. Az, hogy Benedek az 1274-76. években választott esztergomi érsek és testvérei Beke, István e Dedalus testvérei lennének hamisítványon alapszik?

I. Lőrinte 1251 előtt gyermektelenül hunyt el. Özvegyének hitbérét Saul hosszas per után 1251-ben fizette ki. Saul 1270-ben comes és fogott bíró némely Gyulakeszi és káptalan-tóti nemesek közt.

Néhány érdekes évszám

A LŐRINTE (LEURENTHE, LEURENTA, LAUREME) család veszprém megyei nemzetség. Ennek déli részén, Devecsertől keletre, ma is ott van Kis- és Nagy-Lőrinte helység, e nemzetség névadó ősének emlékjele. E névadó a XIII. században élt.

1251
A névadó I. Lőrinte halála (kb.)
1431
Bezeredj családi címer
1668
Jókay címer
1984
A lőrintei kastély lebontása

Lőrinte

Lőrintét Ihász Lajos vette meg, akinek a családi birtoka Hathalom volt. Ő pénzbefektetésnek szánta. Először, mint vadászterületet, de ebből aztán később nagy gazdaság lett. Lőrinte tulajdonképpen nem volt falu, hanem egy nagy major, amit a Dunántúlon pusztának hívnak. Itt volt az úrilak, az istállók, ami lehetett: lóistálló, disznóistálló, tehénistálló, ököristálló. Itt voltak a magtárak, a különböző cselédházak.

A lőrintei kastély egy földszintes, hosszú kőépület volt. Középütt volt a lakórész, a két oldalán meg két szárny: az egyik szárnyon voltak a vendégszobák, a másik szárnyon pedig a konyha. Körülbelül egy méterrel magasabban feküdt a középső résznek a padlója, a padló szintje, mint az udvarnak a szintje. Pincéje nem volt az épületnek. Óriási padlása volt. Méteres gerendákból építették. Elölről az oszlopos verandán át jutottunk be. Pár lépcsőn kellett felmenni. A veranda kővel volt kirakva, két oldalt ablakok védték, úgyhogy nyáron viharkor is lehetett ott ülni.

Részletesebben

Jókay-Ihász család

Ihász Lajos és Jókay Etelka

Lőrinte birtokosai 1873-1939 között

Ihász Lajos 1873-ban vette át atyjától a lőrintei birtokot, 1885-ben pedig atyja halála után Hathalmon mintagazdaságot létesített.

Fáradhatatlan buzgalommal munkálkodik egyháza érdekében. Előbb ajkai és bakonytamási-i, később pedig zalai egyházközségi felügyelő, majd egyházkerületi gyámintézeti világi elnök lett. Egyházi és közoktatási célokra több nagyobb alapítványt tett.

Ihász Lajos Jókay Etelka

Dr. Jókay- Ihász Miklós

Devecseri Újság 1929. május 25.

Dr. Jókay- Ihász Miklós, a nagyvázsonyi kerület agilis országgyűlési képviselője f. évi május hó 6-án tartotta beszámolóját Tósok községben. Ez alkalommal a község közönsége szinte kivétel nélkül megjelent a beszámolón és lelkesen fogadták szeretett képviselőjüket. Megérkezésekor Nyírő Lajos községi bíró üdvözölte és a beszámolóért is a községi bíró fejezte ki köszönetét a képviselőnek és biztosította a község további ragaszkodásáról. A beszámolóban a képviselő beszámolt az országgyűlés elmúlt évi munkájáról, a földműves nép érdekében hozott új törvényekről. Kifejtette, hogy a kormány minden erejével azon törekszik, hogy a Trianon okozta súlyos sebeket orvosolja. Az adókat a kormány mérsékelte, az állatforgalmi adót eltörölte, s helyette a húsforgalmi adót létesítette. Beszélt a kartellekről, melyek a népet sújtják stb. A beszámoló után a választó közönség meleg ünneplésben részesítette szeretett képviselőjét, s a legjobb hangulatban közöttük töltötte idejét késő estig.

Devecseri Újság 1930. június 1.

Jókay- Ihász Miklós, a nagyvázsonyi választókerület országgyűlési képviselője június hó 1-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja beszámolóját Ajkán a Hősök terén. Erre az útjára elkíséri őt számos képviselő így: dr. Szabó Sándor, Krüger Aladár, Jánossy Gábor, Sokorópátkai Szabó István volt miniszter, Gubicza Ferenc, Erődi- Harrach Tihamér, Tankovics János, Maróthy László, Dukai Takács Géza.

Devecseri Újság 1930. június 8.

Püspöki egyházlátogatás: Antal Géza református püspök egyházmegyéjében tett körútja alkalmával május 29-én meglátogatta Ajka nagyközséget is. A főpásztort, kit útjában egyházmegyéje számos papja, s világi részről Jókay- Ihász Miklós dr. főgondnok, Csorba Géza dr. tb. főszolgabíró kísért, nagy lelkesedéssel, diadalkapuval, lovas bandériummal stb. várt a község. Elsőnek Lakner Károly községi főjegyző üdvözölte az elöljáróság és képviselőtestület élén, majd a paplak előtt Szabó Aladár lelkész köszöntötte a püspököt, aki rövid idő leforgása alatt másodízben kereste fel az ajkai református gyülekezetet. A templomban a püspök magas szárnyalású prédikációt tartott, melyet áhítattal hallgatott végig a több száz főnyi közönség. Ezután a küldöttségeket fogadta a főpásztor, s mindegyik deputációnak adott válaszában szeretetet, megértést, hazaszeretetet és összetartást hirdetett. Este Jókay- Ihász Miklós lőrintei kastélyában látta vendégéül a püspököt és annak kíséretét.

"A kastély helyén óriási salakhegy tornyosult." (Jókay Sándor visszaemlékezése 2010)

A lőrintei halastó régen és ma

A lőrintei tó duzzasztás előtt (Nagy Károly, 60-as évek)

Helyezze az egérkurzort a kis képre, várjon majd kattintson!

Lőrintei emlékek az irodalomban

Kattints a képekre!

Quizek

Lőrinte, Tósok, Berénd, Padrag története

Lőrinte

Tósok

Berénd

PadragHasznos oldalak

Lőrintével kapcsolatos linkek