F ü g g e l é k

Tartalomjegyzék

Témák Témák
Adattípusok (mezők típusa) Mezőtulajdonságok
Operátorok 222 Függvények 225
SQL parancsok 266 Group by függvények 258
Kifejezésszerkesztő Access varázslók

 

Adattípusok

Adattípus Leírás Méret
Szöveg szövegek tárolására (alfanumerikus karakterek) legfeljebb 255 bájt
Feljegyzés hosszabb szövegek tárolására (alfanumerikus karakterek) legfeljebb 64 Kbájt (65535 bájt)
Szám numerikus adatok tárolására (egészek vagy törtek) 1,2,4 vagy 8 bájt
Dátum/Idő dátumok, időpontok tárolására, ezzel is végezhetünk mat. műveleteket 8 bájt
Pénznem numerikus adatokra, pénznem megjelöléssel (15 egész, 4 tizedes jegy lehet) 8 bájt
Számláló rekordok automatikus számozására (egymást utáni vagy véletlenszámok) 4 bájt
Igen/Nem kétértékű, ún. logikai adatok tárolására (igen/nem, van/nincs, férfi/nő, stb.) 1 bit
OLE objektum Excel adatlap, Word szöveg, kép, hang, videoklip, stb. tárolására legfeljebb 1 Gbájt
Hiperhivatkozás internetcím, azaz létező HTML vagy más fájl URL-je részenként max. 2048 bájt
Keresés varázsló... mezőadatok egy másik tábla egy mezőjéből vagy legördülő listából általában 4 bájt

Szám típusú mezők adatai

Méret Byte Max.tiz.jegy Legkisebb érték Legnagyobb érték
Bájt 1 0 0 255
Egész 2 0 -32 768 32 767
Hosszú egész 4 0 -2 147 483 348 2 147 483 347
Egyszeres 4 7 -3,4*1038 ... -1,4*10-45 1,4*10-45 ... 3,4*1038
Dupla 8 15 -1,8*10308 ... -4,9*10-324 4,9*10-324 ... 1,8*10308
Decimális 12 28 -1028-1 1028-1
többszörözési azonosító 106 nem értelemezhető nem értelemezhető nem értelemezhető

Logikai típus

Alapértelmezett formátumok:

 • Igaz / Hamis
 • Igen / Nem
 • Be / Ki

Ez átírható "Tervező nézetben" a logikai mezőt választva:
alul "Megjelenítés" fül
    / "Vezérlőelem megjelenése" válasszuk a "Kombinált lista"-t
    / "Sorforrás típusa" válasszuk a "Lista"-t
    / "Sorforrás" írjuk be: 0;"férfi";-1;"nő"
    / "Oszlopszám" írjuk be: 2
    / "Oszlopszélességek" írjuk be: 0cm;3cm

Hiperhivatkozás

Néhány példa a lehetséges mezőtartalomra:

 • file:///E:/Dokumentumok/text/access.txt - egy a lokális gépen lévő szövegfájl
 • file:///E:/Dokumentumok/text/img/pipa.jpg - egy a lokális gépen lévő képfájl
 • file:///E:/Dokumentumok/text/ - egy a lokális gépen lévő könyvtár
 • http://www.brody-ajka.sulinet.hu - a Bródy honlapjának kezdőoldala (index.php)
 • ??? !!!! www.google.com - a Google internetes keresőprogram lenne, de így hibás (kell a http://)
 • stb.

Keresés varázsló...

Mezőadatok a táblában lesznek tárolva (paraméterként)

  

Az eredmény a megfelelő mező tulajdonságainál látható illetve javítható (Megjelenítés/Sorforrás).

Mezőadatok egy kapcsolt táblában lesznek tárolva

   

Az eredmény majd az "Eszközök/Kapcsolatok..." menünél grafikusan is látható.

Mezőtulajdonságok

Tulajdonság Leírás
mezőméret a szövegmező mérete 1 és 255 karakter között, vagy a szám mező fajtája
formátum adatok megjelenítési, kinyomtatási módjának beállítása (szabványos / alapértelmezett / egyedi)
tizedes helyek szám illetve pénznem típosoknál a tizedes helyek száma
beviteli maszk a mezőben formázó karakterek biztosítják, hogy a bevitt adat megfeleljen a beviteli maszknak
cím az eredeti név helyett ez jelenik meg az adattáblában, jelentésben, űrlapon illetve lekérdezésben
alapértelemezett érték új rekord hozzáadásakor a mezőt automatikusan feltöltő érték (ritkán változó mezőnél a leggyakoribb)
érvényességi szabály a mezőbe bevihető adatok körét korlátozó kifejezés
érvényesítési szöveg érvénytelen adat bevitelekor a mezőben megjelenő figyelmeztető üzenet
kötelező beállítva a mezőbe mindig kell adatot vinni, nem hagyható üresen
nulla hossz. enged. szöveg vagy feljegyzés típusú mezőknél megengedi nulla hosszúságú karakterlánc tárolását
indexelt a mező szerint rendezi a táblát, ez gyorsítja a későbbi adatkeresést
új értékek számláló típusú mezőnél megadhatjuk, hogy növekvő vagy véletlenszerű szám (egyedi!) álljon a mezőben

Beviteli maszk karakterei

Karakterek Leírás
 .   ,   :   ;   -   / tizedes helyek, ezres csoport, dátum és idő határoló jelei
 0   9   # számjegyek kötelezően, számjegyek vagy szóköz opcionálisan, előjel vagy számjegyek vagy szóköz opcionálisan
 A   a számjegy vagy betű kötelezően, számjegy vagy betű opcionálisan
 L    ? betű kötelezően, betű opcionálisan (nem kötelezően)
 &   C bármely karakter vagy szóköz kötelezően, illetve opcionálisan
 <  > az utána álló karakterek kisbetűsre illetve nagybetűsre változnak
 ! a begépelt karakterek jobbról balra íródnak be
 \ az utána beírt karaktert változatlanul jeleníti meg
 "password" a beírt karakterek helyén csillagok (*) jelennek meg (de karakterként tárolódnak)

A beviteli maszk tulajdonság három részből tevődik/tevődhet össze (köztük potosvessző):
- a maszk karakterekből összeállított formátum
- 1 (default) vagy 0; 1-nél csak az adattartalom kerül tárolásra, 0-nál a maszkban lévő elválasztó karakterek is
- * (default) vagy más karakter, ez jelzi a maszkarakterek helyén a felhasználónak a kitöltendő karakterhelyeket

Érvényességi szabály

A mezőkbe bevitt adatok értékét érvényességi szabályokkal korlátozhatjuk. Ez egy maximum 2048 karakter hosszú logikai kifejezés, amelynek értékét bevitelkor, módosításkor és rekordmentéskor ellenőrzi a program. Ilyen szabály lehet pl. egy tanuló osztályzata, aminek Magyarországon 1 és 5 közé kell esnie (>0 AND <6). Az érvényességi szabály megadása a kifejezés beírásával vagy a kifejezésszerkesztő varázslóval történhet.

Indexelt mező, indexelés

Az adatok fizikai sorrendje a háttértárolón a beviteli sorrend. Ha egy adott mező tartalma szerinti sorrendben szeretnénk látni a rekordokat, a mező szerint indexelni kell. Ekkor létrejön egy indextábla (logikai sorrend), amelybe a megadott feltétel szerinti sorrendben kerülnek be a rekordsorszámok. (A régebbi adatbázis-kezelőknél ezek önálló fájlok voltak: DBase, Clippernél NDX, MDX, NTX kiterjesztésűek, az Access-nél külön nem láthatók.)

Operátorok

Operátor Leírás
+   -   *   /   \   ^   mod   & összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egész osztás, hatványozás, maradékképzés, szövegösszefűzés
<   >   =   <=   >=   <> relációjelek (kisebb, nagyobb, egyenlő, kisebb egyenlő, nagyobb egyenlő, nem egyenlő)
NOT AND OR XOR EQV logikai nem, és, vagy, kizáró vagy, ekvivalencia
In (...) a zárójelben lévő felsorolásnak megfelelő elemeket jelenít meg, a listaelemeket pontosvessző választja el
Between ... and ... két szám vagy két dátum közti értékek kereshetők
Like "minta" a mintának megfelelő szöveges adatok kereshetők (a "minta" helyettesítő-jeleket tartalmaz)
Is Null ; Is Not Null a nem kitöltött illetve a kitöltött mezőnek megfelelő rekordokat adja vissza
"" (két idézőjel) nulla hosszúságú karakterláncot tartalmazó mezőnek megfelelő rekordok megjelenítése
true,igaz,be ill. false,hamis,ki logikai típusú adatmezőnél igaz ill. hamis esetén írja ki a megfelelő rekordokat

Logikai operátorok

OperátorJelentéseRövid magyarázat
NOTnemigaz értéket hamisra, és fordítva (NOT I -> H; NOT H -> I)
ANDésigaz, ha mindegyik igaz (I AND I -> I)
ORvagyigaz, ha valamelyik igaz (I OR I -> I; I OR H -> I; H OR I -> I)
XORkizáró vagyigaz, ha csak az egyik igaz (I XOR H -> I; H XOR I -> I)
EQVekvivalaenciaigaz, ha mindegyik azonos logikai értékű (I EQV I -> I; H EQV H -> I)

A Like helyettesítő karakterei

Helyettesítő kar. Feladata Mintapélda
* (a MySQL-nél %) tetszőleges számú karaktert helyettesít Like "Szabó*"
? (a MySQL-nél _) egyetlen tetszőleges karaktert helyettesít Like "sz?l"
# egyetlen tetszőleges számjegyet helyettesít Like "#. emelet"
[karakterek] bármely, a zárójelben lévő, karaktert helyettesít Like "sz[áéíóöőúüű]n"
[!karakterek] bármely, a zárójelben nem lévő, karaktert helyettesít Like "sz[!bcdfgé]n"
[kar1-kar2] kar1-től kar2-ig terjedő tartományban bármely karaktert helyettesít Like "[1-5]. emelet"
[*] [?] [#] [[] a fenti extra karakterek jelölése a mintában Like "Mikor [?]"

Függvények

M a t e m a t i k a i     f ü g g v é n y e k
Fv. neve Rövid leírása Visszaadott érték típusa Paraméterek
Abs() abszolút érték szám  
Atn() arkusz tangens szám  
Cos() koszinusz szám  
Exp() exponenciális szám  
Fix() egész rész egész szám  
Int() számnál nem nagyobb egész egész szám  
Log() e alapú logaritmus szám  
Rnd() véletlenszám szám 0 és 1 közt  
Sin() szinusz szám  
Sqr() négyzetgyök szám  
Sgn() előjel szám  
Tan() tangens szám  
D á t u m     f ü g g v é n y e k
Fv. neve Rövid leírása Visszaadott érték típusa Paraméterek
Date() rendszerdátum dátum  
Time$() rendszeridő idő  
Time() rendszeridő idő  
Now() rendszerdátum és idő dátum  
Year() dátumból az év dátum  
Month() dátumból a hónap dátum  
Day() dátumból a nap dátum  
Hour() dátumból az óra dátum  
Minute() dátumból a perc dátum  
Second() dátumból a másodperc dátum  
DateAdd() időpont és időtartam összeadása dátum  
DateDiff() két időpont közti időtart. száma dátum  
DatePart() dátum egy része dátum  
WeekDay() a hét melyik napja dátum  
Timer() éjfél óta eltelt m.percek száma dátum  
IsDate() átalakítható-e dátummá dátum  
S z ö v e g     f ü g g v é n y e k
Fv. neve Rövid leírása Visszaadott érték típusa Paraméterek
Len() szöveg hossza    
Left() szöveg bal fele    
Right() szöveg jobb fele    
Mid() szöveg belseje    
InStr() keresett szöveg kezdete    
StrComp() szövegek összehasonlítása    
String() szöveg 1.kar. ismétlése    
Space() adott számú space    
Trim() szóközök levágása    
LTrim() szóközök levágása balról    
RTrim() szóközök levágása jobbról    
LCase() szöveg nagybetűssé    
UCase() szöveg kisbetűssé    
In() szerepel-e a listában    
K o n v e r t á l ó     f ü g g v é n y e k
Fv. neve Rövid leírása Visszaadott érték típusa Paraméterek
Format() kifejezést formáz    
Hex() hexadecimálisra vált    
Oct() oktálisra vált    
Asc() az első karakter kódja    
Chr() a kódnak megfelelő karakter    
CStr() szöveggé alakít    
Str() szöveggé alakít    
Val() számmá alakít    
CDate() dátummá alakít    
CVDate() dátummá alakít    
DateValue() időpont dátumát adja    
TimeValue() időpont idejét adja    
DateSerial() számsort dátummá alakít    
TimeSerial() számsort idővé alakít    

SQL parancsok

Parancs Szintaktikája Feladata
SELECT INTO SELECT mezőlista INTO újtábla FROM tábla új tábla készítése
SELECT 1 SELECT mezőlista FROM tábla WHERE feltétel GROUP BY csoport ORDER BY sorrend rekordok kiválogatása
UPDATE UPDATE tábla SET újérték WHERE feltétel rekordok módosítása
INSERT INTO2 INSERT INTO cél mezőlista SELECT forrás.mezőlista FROM tábla rekordok hozzáfűzése
DELETE DELETE FROM tábla WHERE feltétel rekordok törlése
TRANSFORM TRANSFORM összesítőfüggvény SELECT ... PIVOT mező / IN (értéklista) tábla elemzése

Megjegyzések:
1
   Az ORDER BY alapértelmezésben növekvő sorrendben rendez. A mezők utáni ASC ill. DESC állítja be a növekvő ill. csökkenő sorrendet. Pl.: SELECT mezőlista FROM tábla ORDER BY mező1 DESC, mező2 ASC;
   Lehetséges csak egy lista első néhány elemét kiíratni. Pl.: SELECT TOP 10 mezőlista FROM tábla;
   A kapott lista egyező sorai közül csak egyet listáz., Pl.: SELECT DISTINCT mezőlista FROM tábla;
2
...

Group by függvények

Függvény Feladata
Sum összegzi az adott mező értékét
Avg az adott mező átlaga
Min a legkisebb érték az adott mezőben
Max a legnagyobb érték az adott mezőben
Count az azonos tartalmú mezők száma
StDev a szórás értéke az adott mezőben
Var a szórás négyzete az adott mezőben
First az első rekordban lévő mező értéke a csoporton belül
Last az utolsó rekordban lévő mező értéke a csoporton belül

Access varázslók

Varázsló neve Leírása
Adatbázis varázsló Vadonatúj adatbázist hoz létre különféle célokra
Adatbázis-daraboló varázsló Adatokra és felületre osztja az adatbázist, hogy így egynél több felhasználónál lehessen helyi másolat a felületről, ami a kiszolgálón lévő adatokhoz kapcsolódik
AutoJelentés varázsló Automatikusan létrehoz egy jelentést
AutoLap varázsló Automatikusan létrehoz egy adatelérési lapot
Automatikus formázás Előre adott formázást alkalmaz egy űrlapra vagy jelentésre
Automatikus tárcsázás Lehetővé teszi modeminformációk megadását, amikor Űrlap nézetben az Automatikus tárcsázás gombra kattintunk
AutoŰrlap varázsló Automatikusan létrehoz egy űrlapot
Azonosakat kereső lekérdezés varázsló Olyan lekérdezést hoz létre, amely megkeresi az azonos mezőértékeket tartalmazó, és egyetlen táblában vagy lekérdezésben lévő rekordokat
Beviteli maszk varázsló Beviteli maszkot készít a táblában kiválasztott mezőhöz
Címke varázsló Levélcímkéket készít szabványos és egyéni méretekben
Csatolttábla-kezelő Táblák kapcsolatait kezeli adatbázisok között
Diagram varázsló Diagramot vesz fel űrlapra vagy jelentésre tábla vagy lekérdezés adatai alapján
Dokumentáló Access jelentést generál, amely megjeleníti az adatbázis-objektumok terveinek jellemzőit
Egyszerű lekérdezés varázsló Választó lekérdezést hoz létre a megadott mezőkből
Exchange/Outlook csatoló varázsló Exchange vagy Outlook mappát csatol Microsoft Access adatbázistáblához
Exchange/Outlook importáló varázsló Exchange vagy Outlook mappát importál Microsoft Access adatbázis táblájába
Felhasználószintű adatvédelmi varázsló Meglévő adatbázisból új, kódolt adatbázist hoz létre szabályozott felhasználói hozzáféréssel. Szabályozza az aktuális adatbázishoz való felhasználói hozzáférést, és védelem nélküli biztonsági másolatot készít az adatbázisról
HTML csatolása varázsló HTML táblát vagy listát csatol az Internetről vagy intranetről Microsoft Access táblához
HTML importálása varázsló HTML táblákat vagy listákat importál az Internetről vagy intranetről Microsoft Access táblába
Jelentés varázsló Jelentést készít tábla vagy lekérdezés alapján
Kapcsolatok nyomtatása varázsló Jelentést készít, amely a Microsoft Access adatbázisban lévő kapcsolatokat ábrázolja
Kapcsolótábla-kezelő Alkalmazásokhoz kapcsolótábla űrlapot hoz létre és kezel
Keresés varázsló Kereső oszlopot hoz létre egy táblában, amely megjeleníti azoknak az értékeknek a listáját, amelyek közül a felhasználó kiválaszthat egyet
Kereszttáblás lekérdezés varázsló Olyan lekérdezést készít, amely tömör, táblázatos formában összegzi az adatokat
Kimutatás varázsló Microsoft Excel kimutatást készít Microsoft Access űrlapon
Kombinált lista varázsló Kombinált lista vezérlőelemet hoz létre űrlapon
Kombinált lista varázsló Kombinált lista vezérlőelemet hoz létre adatelérési lapon
Lap varázsló Új adatelérési lapot hoz létre
Lista varázsló Lista vezérlőelemet hoz létre űrlapon
Lista varázsló Lista vezérlőelemet hoz létre adatelérési lapon
Makró modullá konvertálása Makrót Visual Basic kóddá konvertál
Microsoft Access Körlevél varázsló A körlevélkészítés műveleteit irányítja táblák, nézetek, függvények, tárolt eljárások és Microsoft Word dokumentumok egyesítésekor
Microsoft SQL Server adatbázis varázsló Új Microsoft SQL Server adatbázist hoz létre, amely új Microsoft Access projekthez kapcsolódik
Microsoft Word körlevél varázsló Elvégzi a körlevélkészítő műveleteket a Microsoft Word szövegszerkesztőben tárolt levelek és a Microsoft Access alkalmazásban tárolt címek alapján
Nem egyezőket kereső lekérdezés varázsló Olyan lekérdezést hoz létre, amely az egyik táblában megkeresi azokat a rekordokat, amelyekhez nincsenek kapcsolódó rekordok a másik táblában
Parancsgomb varázsló Parancsgomb vezérlőelemet hoz létre űrlapon
Parancsgomb varázsló Parancsgomb vezérlőelemet hoz létre adatelérési lapon
Részleges kópia varázsló Adatbázis-kópia részleges kópiáját hozza létre vagy módosítja
Segédűrlap/Segédjelentés mezőcsatoló Mezőket kapcsol össze a főűrlapon és segédűrlapon, vagy a főjelentésben és a segédjelentésben
Segédűrlap/Segédjelentés varázsló Új segédűrlapot vagy segédjelentés hoz létre űrlapon vagy jelentésben
Szövegcsatoló varázsló Szöveges fájlt csatol Microsoft Access táblához
Szövegexportáló varázsló Szöveges fájlba exportál adatokat
Szövegimportáló varázsló Szöveges fájlt importál Microsoft Access táblába
Tábla varázsló Új táblát hoz létre
Táblaanalizáló varázsló A sok ismétlődő adatot tartalmazó táblákat több, egymáshoz kapcsolódó táblára osztja fel a hatékonyabb tárolás érdekében
Táblacsatoló varázsló Csatolást hoz létre Access projektek tábláihoz
Táblázat csatolása varázsló Táblázat adatait csatolja Microsoft Access táblához
Táblázat importálása varázsló Microsoft Excel vagy más számolótáblát importál Microsoft Access táblába
Teljesítményanalizáló Elemzi az adatbázis hatékonyságát, és javaslatokat tesz a teljesítmény növelésére
Továbbfejlesztő varázsló Microsoft Access adatbázist Microsoft SQL Server adatbázissá fejleszt tovább
Űrlap varázsló Új űrlapot hoz létre
Ütközésfeloldó varázsló Szinkronizáláskor feloldja a többszörözött adatbázisok közötti ütközéseket
Vezérlőelem-csoport varázsló Vezérlőelem-csoport gombjait hozza létre űrlapon

A Kifejezésszerkesztő

A Kifejezésszerkesztő három részből áll:

1. Kifejezésmező: A szerkesztő felső részében egy kifejezésmező található, ahol a kifejezést építhetjük fel. A szerkesztő alsó részében hozhatók létre a kifejezés elemei, amelyeket azután beilleszthetünk a kifejezésmezőbe. A kifejezés egyes részeit közvetlenül is beírhatjuk a kifejezésmezőbe.

2. Operátorok gombjai: A szerkesztő középső részén a gyakran használt operátorok gombjai találhatók. Ha valamelyik gombra rákattintunk, a Kifejezésszerkesztő a beszúrási pontnál beilleszti a megfelelő operátort a kifejezésmezőbe. A kifejezésekben használható operátorok teljes listájához kattintsunk a középső panel bal alsó mezőjében az Operátorok mappára, majd a kívánt operátorkategóriára. A jobb oldali panelen megjelenik a kijelölt kategória összes operátora.

3. Kifejezéselemek: A szerkesztő alsó részében három mező található:

 • A bal oldali mező tartalmazza azokat a mappákat, amelyek felsorolják a táblák, a lekérdezések, az űrlapok és a jelentések adatbázis-objektumait, a beépített és a felhasználó által definiált függvényeket, az állandókat, az operátorokat és a gyakori kifejezéseket.
 • A középső mező a bal oldali mezőben kijelölt mappa elemeit vagy elemkategóriáit sorolja fel. Ha a bal oldali mezőben például a Beépített függvények elemre kattintunk, a középső mezőben megjelenik a Microsoft Access függvényeinek listája.
 • A jobb oldali mezőben jelenik meg a bal oldali és a középső mezőben kijelölt elemek értékeinek listája, ha van értékük. Ha például a bal oldali mezőben a Beépített függvények elemre kattintunk, a középső mezőben pedig egy függvénykategóriára, a jobb oldali mezőben megjelenik a kijelölt kategóriába tartozó összes beépített függvény listája.

Megjegyzés: Azonosító beillesztésekor a Kifejezésszerkesztő csak az azonosító azon részeit illeszti a kifejezésbe, amelyek az adott környezetben szükségesek. Ha például a Kifejezésszerkesztőt a Vevők űrlap tulajdonságlapjáról indítjuk, és az űrlap Látható (Visible) tulajdonságának azonosítóját illesztjük a kifejezésbe, a Kifejezésszerkesztő csak a tulajdonság nevét illeszti be: Visible. Ha ezt a kifejezést az űrlap környezetén kívül használjuk, a teljes azonosítót meg kell adni: Forms![Vevők].Visible.