Matematikai modul


A matematikai modul használatához, importálnunk kell a math modult.


Matematikai függvények, konstantsok


Számelméleti és reprezentációs függvények

math.ceil(x) a nála nagyobb vagy egyenlő egész
math.copysign(x, y) x abszulút értéke megkapja az y előjelét (0-t 0.0-nak vagy -0.0nak írjuk)
math.fabs(x) x abszulút értéke
math.factorial(x) x faktoriálisa (ha x nem egész, ValueError)
math.floor(x) a nála kisebb vagy egyenlő egész
math.fmod(x, y) x y-al való osztási maradéka
math.frexp(x) egy (m,k) párt ad vissza, ha x-et m * 2**k alakra hozzuk, ahol 0.5 ≤ m < 1 és k egy egész
math.ldexp(x, i)
math.fsum(lista) az elemek összege (mint a sum())
math.trunc(x) levágja a x szám törtrészét, csak az egészet adja vissza

Hatvány és logaritmus függvények

math.exp(x) e**x
math.expm1(x) e**x - 1 ????
math.log(x[, a]) x e alapú, vagy x a alapú logaritmusa
math.log10(x) x 10-es alapú logaritmusa
math.pow(x, y) x y-adik hatványa
math.sqrt(x) x négyzetgyöke

Trigonometrikus függvények (a szögek radiánban)

math.sin(x) x szinusza
math.cos(x) x koszinusza
math.tan(x) x tangense
math.acos(x) x arkusz koszinusza
math.asin(x) x arkusz szinusza
math.atan(x) x arkusz tangense
math.atan2(y, x) Return atan(y / x), in radians. (-pi <= eredmény <= pi)
math.hypot(x, y) sqrt(x*x + y*y)-t ad vissza

Szögek átváltása

math.degrees(x) x-et radiánból fokba alakítja
math.radians(x) x-et fokból radiánba alakítja

Konstansok

math.pi π = 3.141592…
math.e e = 2.718281…

Math könyvtár (docs.python.org/3.9/library)
gyires.inf.unideb.hu

Véletlenszámok modul


Ez a modul pszeudo-véletlenszámokat generál különböző eloszlásokhoz. Importálása:


Véletlenszámok generálása


Egészeket generáló függvények

random.randrange(stop) visszaad egy N egész számot, ahol 0 ≤ N < stop
random.randrange(start, stop[, step]) egy N egész számot ad vissza, ahol start ≤ N < stop,
step lépésközzel ( start+step, start+2*step, start+3*step, ... )
random.randint(a, b) egy N egész számot ad vissza, ahol a ≤ N ≤ b

Szekvenciákkal kapcsolatos függvények

random.choice(seq) a seq nem üres szekvencia egy elemét adja (a seq lehet egy string, vagy egy lista)
random.shuffle(x[, random]) egy szekvenciát kever össze helyben

Valós számok függvényei

random.random() egy lebegőpontos számot generál a [0.0, 1.0) intervallumból
random.gauss(mu, sigma) Gauss eloszlás, a mu jelentése az átlag, és a sigma a szórás

Random könyvtár (docs.python.org/3.9/library)
gyires.inf.unideb.hu