Turtle modul


A teknőc modul használatához, importálnunk kell a turtle modult.


Teknőc metódusok


Teknőc mozgatása

forward() / fd(), backward() / bk() / back() ... lépést megy előre, hátra
right() / rt(), left() / lt() ... szöggel fordul jobbra, balra
home(), goto() / setpos() / setposition() a rajzterületen a teknős az origóra, (x, y) pozícióra ugrik
setx(), sety() beállítja a teknőc x illetve y koordinátáját
setheading() / seth() ... irányba nézzen a teknős (0 - kelet)
dot() ... átmérőjű pontot tesz
circle() ... sugarú kört rajzol
stamp(), clearstamp(), clearstamps() teknőclenyomat készül, x. lenyomat törlése, minden lenyomat törlése
undo() visszavonja (esetleg többször is) az utolsó teknős akciót/akciókat
speed() beállítja a teknős sebességét (1-10 között: 0 - legyorsabb, 10 - gyors; 6 - normal; 3 - lassú, 1 - leglassabb; nincs animálás)
position() / pos() visszaadja a teknőc aktuális koordinátáit (2 dimenziós vektorként)
xcor(), ycor() visszaadja a teknőc x illetve y koordinátáját
heading() visszaadja a teknőc aktuális irányát
towards() visszaadja a teknőc szögét .... ????
distance() visszaadja a teknőc távolságát az origótól vagy egy másik teknőstől
degrees(), radians() beállítja a szög mértékegységét fokba illetve radiánba


Toll vezérlése

pendown() / pd() / down(), penup() / pu() / up() toll leengedése, felemelése
pensize() / width() ... toll mérete
pen() szótár a felsorolt ​​kulcsok egy részével vagy mindegyikével; egy vagy több kulcsszó-argumentumot a felsorolt ​​kulcsokkal
"shown":True/False,"pendown":True/False,"pencolor":color-string or color-tuple,"fillcolor":color-string or color-tuple,"pensize":positive number,"speed":number in range 0..10,"resizemode":"auto" or "user" or "noresize","stretchfactor":(positive number, positive number),"outline":positive number,"tilt":number
isdown() igaz, ha a toll leeresztett, hamis, ha felemelt állapotban van
pencolor(), fillcolor() ... toll színe, ... kitöltés színe; lehet színnév, hexadecimális kód*, vagy az r, g és a b komponensek értéke (előtte meg kell hívnunk a screen.colormode(255) metódust)
color() egyszerre állítja be a toll és a kitöltőszínt (ez a teknőcön is látszik)
begin_fill() és end_fill() e két utasítás között megrajzolt rajz lesz kitöltve
filling() visszaadja a kitöltési állapotot (igaz, ha van kitöltés, egyébként hamis)
clear() törli az adott teknős rajzát a képernyőről, mást nem módosít
reset() törli a teknős rajzát a képernyőről, visszahelyezi a teknőst középre, beállítja be a változókat az alapértelmezett értékekre (röviden a környezet visszaállítása)
write() arg – kiírandó szöveg; move – True (teknőc elmozdul a szöveg jobb oldalára) / False (teknős marad); align – string igazítása (left, center, right); font – a triple (fontname, fontsize, fonttype); pl.: arg, move=False, align="left", font=("Arial", 8, "normal")

     * pl. "#C2A345"


Teknőc állapota

showturtle() / st(), hideturtle() / ht()
isvisible()
shape() teknőc alakja (classic,triangle,arrow,square,circle,turtle)
shapesize() / turtlesize() teknőc mérete (hossza,szélessége,kontúrja)
resizemode()
shearfactor()
settiltangle()
tiltangle()
tilt()
shapetransform()
get_shapepoly()

Felhasználói események


Speciális teknőc metódusok

get_poly()
clone() teknőc klónozása (jellemzőit örökli)
getturtle() / getpen()
getscreen()
setundobuffer()
undobufferentries()


Methods of TurtleScreen/Screen metódusok


Ablak vezérlése

screensize() ha nem adunk meg paramétereket, visszaadja a rajzvászon szélességét, magasságát, egyébkét átméretezési a rajzvásznat (harmadik parméter a háttérszíne)
nem megy, de setup(w,h) jó
clearscreen() töröl minden rajzot és teknőst, visszaállítja az üres TurtleScreen-t a kezdeti állapotába: fehér háttér, nincs háttérkép, nincs eseménykötés és nyomkövetés
resetscreen()
bgcolor()
bgpic() beállítja az aktuális háttérkép háttérképét vagy visszatérési nevét (ha a képnév fájlnév, ezt állítja be háttérként, ha "nopic", törli a háttérképet; ha képnév sincs, visszaadja a fájlnevét)
setworldcoordinates()

Animáció vezérlése

delay()
tracer()
update()

Using screen események

listen()
onkey() / onkeyrelease()
onkeypress()
onclick() / onscreenclick()
ontimer()
mainloop() / done()

Settings and special metódusok

mode()
colormode()
getcanvas()
getshapes()
register_shape() / addshape()
turtles()
window_height()
window_width()

Input metódusok

textinput()
numinput()

Methods specific to Screen metódusok

bye()
exitonclick()
setup()
title()

Set the size and position of the main window. Default values of arguments are stored in the configuration dictionary and can be changed via a turtle.cfg file.

Parameters

width – if an integer, a size in pixels, if a float, a fraction of the screen; default is 50% of screen

height – if an integer, the height in pixels, if a float, a fraction of the screen; default is 75% of screen

startx – if positive, starting position in pixels from the left edge of the screen, if negative from the right edge, if None, center window horizontally

starty – if positive, starting position in pixels from the top edge of the screen, if negative from the bottom edge, if None, center window vertically

Turtle könyvtár (docs.python.org/3.9/library)

https://turtle.sulipy.hu/turtle-metodusok/turtle-esemenyek

https://www.youtube.com/watch?v=-7_uSPlkVec