Python szekvenciák

A szekvencia egyszerű tevékenységek, utasítások sorozata; egymás után, sorrendben végrehajtható utasításokat jelent.

E. Értékadás

Nézd meg figyelmesen az értékadásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

E1.py   E1.txt

Nézd meg figyelmesen az értékadásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

E2.py   E2.txt

Nézd meg figyelmesen az értékadásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

E3.py   E3.txt

Nézd meg figyelmesen az értékadásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

E4.py   E4.txt

Új ismeretek:
   1. jobb odali kifejezés kiértékelése
   2. értékadás a bal oldali névhez


O. Kiírás (output)

Nézd meg figyelmesen a kiírásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

O1.py   O1.txt

Nézd meg figyelmesen a kiírásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

O2.py   O2.txt

Nézd meg figyelmesen a kiírásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

O3.py   O3.txt

I. Bevitel (input)

Nézd meg figyelmesen a kiírásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

I1.py   I1.txt

Nézd meg figyelmesen a kiírásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

I2.py   I2.txt

Nézd meg figyelmesen a kiírásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

I3.py   I3.txt

Nézd meg figyelmesen a kiírásokat!

Próbáld is ki egy Python programban, vagy a parancsértelmezőben!

I4.py   I4.txt

Új ismeretek:
   1. Az input mindig stringet ad vissza, kivéve, ha konvertáljuk.
   2. A begépelt szöveg az Enter leütése után a baloldali változóba kerül.
   3. A bevitel (input) után alapból nem történik soremelés.


Python struktúrák

E. Elágazások (if)

Írjuk ki a következő szöveget: 'Ha kisebb a fizetésed 200 eFt-nál, megemelem 25%-kal.'

Kérjük be a fizut, és ha kell, növeljük meg! 200000 Ft-os vagy ennél nagyobb fizetésnél ne emeljünk!

A fizetés valós típus (float) legyen, ne egész (int)!

Minden kiírás után álljon egy üres sor! (print())


Írjuk ki: "Kérek egy természetes számot: " !

Kérjünk be egyet (0, 1, 2, ...), majd írjuk ki, hogy "a szám páros" vagy "a szám páratlan"!

A bekért szám egész típus (int) legyen!

Minden kiírás után álljon egy üres sor! (print())


Írjuk ki az alábbi szöveget:

Dolgozatok szöveges értékelése
0% ... 30% - nem felelt meg
30% ... 75% - megfelelt
75% ... 100% - jól megfelelt

Írjuk ki: "Elért pont %-ban ? ", és kérjük is be az egész pontszámot (0 ... 100)!

Végezzük el a szöveges értékelést!

A "megfelelt" értékelésnél a határokat nem vesszük (a másik kettőnél igen)!

Minden kiírás után álljon egy üres sor! (print())

Help (csak tedd ide az egérkurzort)


Írjuk ki: "Kérem a korodat: " !

Kérje be ezt egész számként, majd a következő táblázat alapján írja ki a vastagított szövegek egyikét!

 •   0 < kor ≤   3 kisgyermek
 •   3 < kor ≤   6 óvodás
 •   6 < kor ≤ 14 általános iskolás
 • 14 < kor ≤ 18 középiskolás
 • 18 < kor          felnőtt

Kérbe egy tetszőleges egész számot, és vizsgáld meg 2-vel és 3-mal való oszthatóságát!

Írd ki az alábbi szöveget valamelyikét:

 • Osztható 2-vel és 3-mal is.
 • Osztható 2-vel, de 3-mal nem.
 • Osztható 3-mal, de 2-vel nem.
 • Sem 2-vel, sem 3-mal nem osztható.

Ne használj logikai műveleteket (and, or)!

Help (csak tedd ide az egérkurzort)


F. Ciklusok - számlálós (for)

Írjuk ki egymás alá 10-szer a "Szia" szöveget!
Írjuk ki egymás után 10-szer a "Szia" szöveget vesszővel elválasztva!

Help (csak tedd ide az egérkurzort)

Írd ki egymás után a 7-el osztható kétjegyű számokat!
Írd ki az előbbieket fordítva!
Írd ki a következő számsort: 10.0, 10.1, 10.2, ..., 11.9, 12.0,

Help (csak tedd ide az egérkurzort)


Írd ki az egyjegyű számokat és négyzeteiket kilenc sorba a következőképpen: 4^2 = 16

Help (csak tedd ide az egérkurzort)

Írd ki a "VAKÁCIÓ" szó betűit a következőképpen: "V, A, K, Á, C, I, Ó, "

Help (csak tedd ide az egérkurzort)

Módosítsd a kiírást úgy, hogy vessző ne legyen, csak három space!

Help (csak tedd ide az egérkurzort)

Írjuk ki a "VAKÁCIÓ" szó betűit fordítva, szorosan: "ÓICÁKAV" ! (Természetesen ciklusssal.)

Help (csak tedd ide az egérkurzort)


Kérjünk be egy ezévi (2017) fizetést, majd írjuk ki az évet és a minden évben 10%-kal megnöveltet is egészen 2020-ig! A fizetést valós számként kezeljük, legfeljebb a kiíráskor alakítsuk egésszé (lásd Help)!

Pl. ha fizu = 100000
2017-ben a fizetésed: 100000
...
2020-ben a fizetésed: 133100

Help (csak tedd ide az egérkurzort)


Dobjunk egy "számítógépes dobókockával" 20-szor! Írjuk ki a dobásokat, majd számítsuk ki és írjuk ki ezek átlagát is!

Ha véletlenszámokat szeretnénk generálni, először használjuk az "import" modult: import random !

A random.randint(1,90) utasítás például egy lottószámot ad 1 és 90 közt (ötöslottó), a random.randint(1,6) pedig kockadobást szimulál.


Írjuk ki ciklusokkal a következő karaktersorokat:

AbbbAbbbAbbbAbbb
Abbb Abbb Abbb Abbb

"Rajzoljuk" ki a következő táblát!

****
****
****

A print(...) utasításokban csak egy karakter szerepelhet, ilyen nem: print("bbb", ...), és ilyen sem: print("****", ...)!


Írd ki kettős ciklussal az egyjegyű szorzótáblát a következő formában:

 | a x b |  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 +-------+-------------------------------------
 |  1  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 |  2  |  2  4  6  8 10 12 14 16 18
 |  3  |  3  6  9 12 15 18 21 24 27
          .....
 |  9  |  9 18 27 36 45 54 63 72 81

Help (csak tedd ide az egérkurzort)


Írj egy programot, ami 1-től 100-ig kiírja a számokat, a következő szabálynak megfelelően:

 • ha a szám osztható 3-mal, akkor a szám helyett az legyen kiírva, hogy fizz
 • ha a szám osztható 5-tel, akkor a szám helyett az legyen kiírva, hogy buzz
 • ha a szám 3-mal és 5-tel is osztható, akkor a szám helyett az legyen kiírva, hogy fizzbuzz
 • alapesetben csak maga a szám legyen kiírva

Például az első 20 számra: 1 / 2 / fizz / 4 / buzz / fizz / 7 / 8 / fizz / buzz / 11 / fizz / 13 / 14 / fizzbuzz / 16 / 17 / fizz / 19 / buzz ... (a / jel helyett új sor kezdődne)


W. Ciklusok - elöltesztelő (while)

Írjuk ki a következő szöveget: 'Ha kisebb a fizetésed 200 eFt-nál, megemelem 25%-kal.'

Kérjük be a fizut, és ha kell, növeljük meg! 200000 Ft-os vagy ennél nagyobb fizetésnél ne emeljünk!

A fizetés valós típus (float) legyen, ne egész (int)!

Minden kiírás után álljon egy üres sor! (print())


Matematikai feladatok

E. Egyenletek megoldása

Oldd meg az "ax + b = 0" alakú elsőfokú egyenletet!

Először írasd ki, hogy mit csinál a program!

Kérd be az "a" és "b" számokat, ezek valósak (float) legyenek!

Ügyelj arra, hogy "a" nulla (0) is lehet!


Oldd meg az "ax2 + bx + c = 0" alakú másodfokú egyenletet!

Először írasd ki, hogy mit csinál a program!

Kérd be az "a", "b" és "c" számokat, ezek valósak (float) legyenek!

Ügyelj arra, hogy "a" nulla (0) nem lehet, mert ekkor nem másodfokú!

Help (csak tedd ide az egérkurzort)

Algoritmus   


Oldd meg az "x3 - 6x2 - 31x + 120 = 0" harmadfokú egyenletet a [-10;+10] intervallumon, ha tudjuk, hogy gyökei egész számok!

Először írasd ki, hogy mit csinál a program!

Végül írd ki a harmadfokú egyenlet három egész megoldását a következőképpen:
1. megoldás: ...
2. megoldás: ...
3. megoldás: ...


Oldd meg az "x4 + x3 - 30x2 - 32x + 150 = 0" negyedfokú egyenletet a [-6;+6] intervallumon!

Először írasd ki, hogy mit csinál a program!

Századonként lépkedj végig a [-6,+6] szakaszon, és azt az értéket tekintjük gyökhelynek, ahol a baloldal abszolút értéke kisebb 0,3-nál!

Végül írd ki a negyedfokú egyenlet négy megoldását a következőképpen:
1. megoldás: ...
.....


Oldd meg közelítően a következő egyenletet gyök(x+4) - 3 = -(x-2)^2 + 5

Javaslat:
- először készíts egy rajzot a két oldalon lévő függvényről, hogy behatárold a szükséges tartományt (grafikus megoldás!)
- lépkedj ezen balról jobbra századonként
- ott lesz gyök, ahol a baloldal-jobboldal különbség előjelet vált (az előzőleg számolthoz viszonyítunk)

Algoritmus   


O. Osztók, tökéletes és barátságos számok

Kérjünk be egy "n" pozitív egész számot, majd írjuk ki az osztóit, ezek darabszámát és összegét!

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész legyen!


Kérjünk be egy "n" pozitív páratlan számot, majd írjuk ki az osztóit, ezek darabszámát és összegét!

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész illetve páratlan legyen!


Kérjünk be két pozitív egész számot, és írjuk ki ezek LNKO-ját és LKKT-ét!

Ellenőrizzük, hogy a bekért számok pozitív egészek legyenek!


Kérjünk be egy "n" pozitív egész számot, majd írjuk ki, hogy ez tökéletes szám vagy nem!

Egy szám tökéletes szám, ha nála kisebb osztóinak összege egyenlő a számmal.
Pl. 1+2+3 = 6, 1+2+4+7+14 = 28

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész legyen!


Kérjünk be egy "fh" pozitív egész számot (felső határ), majd írjuk ki eddig a barátságos számpárokat!

Két szám barátságos, ha az egyik nála kisebb osztóinak összege egyenlő a másik számmal, és fordítva is.
Pl.
220 => 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284
284 => 1+2+4+71+142 = 220

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész legyen!


P. Prímszámok

Kérjünk be egy "n" pozitív egész számot, majd írjuk ki hogy prím vagy nem!

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész legyen!


Kérjük be az "fh" felső határt, majd írjuk ki eddig prímeket (beleértve a felső határt is)!

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész legyen!

A számok prím voltát függvény (pl. primE) vizsgálja!


Kérjük be az "ah" és az "fh" határokat, majd írjuk ki a köztük lévő prímeket (beleértve a határokat is)!

Ellenőrizzük, hogy a két határ pozitív egész legyen, valamint a felső határ ne legyen kisebb az alsónál!

A számok prím voltát függvény (pl. primE) vizsgálja!


Kérjünk be egy pozitív egész számot, és írjuk ki a prímosztóit!

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész!

A számok prím voltát függvény (pl. primE) vizsgálja!


Kérjünk be egy "n" pozitív egész számot, majd írjuk ki a prímeket "n"-ig!

Ellenőrizzük, hogy a bekért szám pozitív egész!

A számok prím voltát függvény (pl. primE) vizsgálja!

Algoritmus   


Python puskák