Felhasznált irodalom

A gagyisták (1912): Magyar Nyelv, 8: 374.

A pali meg a huszonnyolcas (1913): Magyar Nyelvőr, 42: 278-9.

A szerkesztőség (1917): A magyar titkos nyelvek. Magyar Nyelv, 13: 59.

ANDORKA RUDOLF (1996): Bevezetés a szociológiába. Bp.

BALASSA JÓZSEF (1938): A nyelvek élete. Bp.

BALÁZS GÉZA (1989): Szövegszerkesztési sajátosságok Temesi Ferenc Por című regényében. Magyar Nyelvőr, 113: 314-26.

BÁRCZI GÉZA (1932): A "pesti nyelv". Bp.

BÁRCZI GÉZA (1942): Jegyzetek a budapesti népnyelvről. Magyar Népnyelv, 4: 71-89.

BENCZE IMRE (1994): A magyar tolvajnyelv. Börtönügyi Szemle, 13/1: 129-32.

BENKŐ LÁSZLÓ (1980): Durva szók a köznyelvben és a szépirodalomban: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Szerk. RÁCZ ENDRE és SZATHMÁRI ISTVÁN. Bp. 5-13.

BERKES KÁLMÁN (1888): A tolvaj élet ismertetése. Bp.

BONDESON (1978): Az argó mint a bűnöző közösségbe illeszkedés mutatója. Jogi Tudósító, 9/7-8 (1978. április): 38-40 = Belügyi Szemle, 16/12 (1978. december): 121-2.

BOROS JÁNOS (1998): Három évszám. (A magyar büntetés-végrehajtás hagyományai). Börtönügyi Szemle, 17/1.

BOROSS JÓZSEF-SZÜTS LÁSZLÓ, A mai magyar argó kisszótára. Bp.

C. FEHÉR FERENC (1991): Szabadlábon. Cegléd.

ERDÉLYI VIKTOR (1978): Cigány-magyar, magyar-cigány szótár. Sopronkőhida. (Kézirat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága könyvtárában).

FAZAKAS ISTVÁN (1991): Jasszok, zsarók, cafkavágók. Bp.

FENYVESI ISTVÁN (1997): Az orosz szleng és kutatása. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. KIS TAMÁS. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, 1997. 185-236.

FORGÁCS JÓZSEF (1997): A társas érintkezés pszichológiája. Bp.

GOFFMANN, ERVING (1961): Asylums. Az elmebetegek és egyéb bentlakók szociális helyzetével kapcsolatos tanulmányok. New York. (Kézirat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága könyvtárában).

GÖBÖLY RITA (1998): Az újonc elnevezései a katonai szlengben. (Nyelvészeti záródolgozat). Debrecen.

HAJDÚ MIHÁLY (1980): A csoportnyelvekről. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 1. sz. Bp.

HUSZÁR LÁSZLÓ-DEÁK FERENC-BERECZKI ZSOLT (1997): A "Börtönújság"-ra vonatkozó olvasási szokások vizsgálata a személyi állomány és a fogvatartottak körében. In: A büntetés-végrehajtás néhány problémája a kutatások tükrében 2. 102-23.

HUSZÁR LÁSZLÓ (1997): A hosszúidős elítéltek börtön-adaptációja. In: A büntetés-végrehajtás néhány problémája a kutatások tükrében 2. 44-61.

HUSZÁR LÁSZLÓ (1997): Az "ethnical issue" - romák a börtönben. In: A büntetés-végrehajtás néhány problémája a kutatások tükrében 2. 78-93.

JELISZTRATOV, VLAGYIMIR (1998): Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2. sz.). Debrecen.

JENŐ SÁNDOR-VETŐ IMRE (1900): A magyar tolvajnyelv és szótára. Bp.

KABDEBÓ OSZKÁR (1917): Pesti jassz-szótár. Mezőtúr.

KIS TAMÁS (1991): A magyar katonai szleng szótára 1980-1990. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai. 60. sz. Debrecen.

KIS TAMÁS (1995): A magyar szlengszótárak. Magyar Nyelvjárások, 32: 79-94.

KIS TAMÁS (1996): A magyar szlengkutatás bibliográfiája. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 68. sz. Debrecen.

KIS TAMÁS (1997): Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In: A szlengkutatás útjai is lehetőségei. Szerk. KIS TAMÁS. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, 1997. 237-96.

KISS JENŐ (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Bp.

KISS KÁROLY (1963): A mai magyar tolvajnyelv. Bp.

KLIMEŠ, LUMÍR (1997): Szlengkutatás Csehszlovákiában, valamint Csehországban és Szlovákiában 1920-1996 között. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. KIS TAMÁS. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, 1997. 41-79.

KOVÁCS ÁKOS-SZTRÉS ERZSÉBET (1989): Tetovált Sztálin. Szeged.

KÖVECSES ZOLTÁN (1997): Az amerikai szleng. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. KIS TAMÁS. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, 1997. 7-39.

KÖVESDI PÉTER-SZILÁGYI MÁRTON (1988): Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklórja. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 38. sz. Bp.

Kriminológiai Közlemények 53. Magyar Kriminológiai Társaság. Bp., 1996.

KUCSÁR KÁLMÁN (1969): Az ember és a társadalmi környezete. Bp.

LAWSON, DARREN P.-CHRIS SEGRIN-TERESA D. WARD (1997): A prizonizáció és a szociális készségek közötti kapcsolat börtön büntetésüket töltő rabok között. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kiaványai, 35.

LŐRINCZ JÓZSEF-NAGY FERENC (1997): Börtönügy Magyarországon. Bp.

MÁRKI SÁNDOR (1890): Aradmegye czigányainak történetéből. Ethnographia, 1: 442-7.

MOLDOVA GYÖRGY (1990): Szabadíts meg a gonosztól! Bp.

NEKVAPIL, JIŘÍ (1997): A szleng vizsgálatának kommunikatív módszeréről. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. KIS TAMÁS. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, 1997. 81-9.

NUOLIJÄRVI, PIRKKO (1997): A finn szlengkutatás. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. KIS TAMÁS. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, 1997. 121-58.

ORSZÁGH LÁSZLÓ (1977): Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. Nyelvtudományi Értekezések 93. sz. Bp.

PÉTER MIHÁLY (1980): Szleng és költői nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr, 104: 273-81

PHILIPPE, MARY (1989): Titkos praktikák a börtönökben. Gondolatok a börtönök termeléséről és újratermeléséről. Revue internationale de criminologie et de police technique. 2. (Kézirat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának könyvtárában, magyarra ford. Kovács Róbert).

RANGONI CLAUDIA (1994): Börtönszleng. (Nyelvészeti záródolgozat). Miskolc.

ROGER BROWN-ALBERT GILMAN (1975): A hatalom és a szolidaritás névmásai. In: Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Bp.

ROMANO RÁCZ SÁNDOR (1994): Kárpáti cigány-magyar, magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan. Bp.

SYKES GRESHAM M. (1958): Rabok társadalma. Princeton University. (Kézirat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának könyvtárában, magyarra ford. Huszár László.)

SZABÓ EDINA (1998): Belső szókincs. (A mai magyar börtönszleng) Börtönügyi Szemle, 17/2 (1998. június): 34-45.

SZABÓ KRISZTINA (1994): A börtönnyelv jellegzetességei szociolingvisztikai szempontból. Szociális Munka, 6/2 (1994. április-június): 111-21.

SZILÁGYI MÁRTON (1992): Bakaduma (Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára 1980-1990). BUKSZ 4: 428-31.

SZIRMAY ISTVÁN (1924): A magyar tolvajnyelv szótára. Bp.

TAKÁCS PÉTER (1994): Szleng. Börtönügyi Szemle, 13/1 (1994. március): 132-4

TAMÁSKA PÉTER (1997): Börtönvilág az ezredforduló Magyarországán. Magyar Fórum, 1997 december. 66-74.

TENDER, TŐNU (1997): Az észt szleng és kutatása. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. KIS TAMÁS. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen, 1997. 91-119.

TÓDOR JÁNOS (1988): Két évad a Bahamákon. Mozgó Világ, 14/2: 76-92.

TOLCSVAI NAGY GÁBOR (1985): Nyelvi durvaság indulatból - és anélkül, In: Nyelvi divatok. Szerk. BÍRÓ ÁGNES, TOLCSVAI NAGY GÁBOR. 147-61.

TORONYAI KÁROLY (1862): A rablóknak, tolvajoknak és kozákoknak együttvaló hamis és zavaros beszédeik, hasonlóan hamis és titkos cselekedeteik felfedezéseül összeiratott és kiadattatott a köznépnek ovakodási hasznára, és a rosz emberektől való őrizkedéseikre Toronyai Károly által Békés Csabán. Pest.

TÓTH SZERGEJ (1997): Káromló szavak és obszcén kifejezések. (Széljegyzetek az orosz zsargon kutatásához egy figyelemre méltó szótár kapcsán). Modern Nyelvoktatás, 3/4 (1997. december): 37-41.

TRUDGILL, PETER (1997): Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. Szeged.

VAD RITA (1994): Börtönszleng. (Nyelvészeti záródolgozat). Miskolc.

WARDHAUGH, RONALD (1995): Szociolingvisztika. Bp.

ZOLNAY VILMOS-GEDÉNYI MIHÁLY (1996): A régi Budapest a fattyúnyelvben. Bp.