Fizika kérdések és feladatok (Fanni feladatai)

I.

Elméleti kérdések

 1. Egy testen egy külső erő munkavégzése negatív. Mit mondhatunk a test mozgási irányának és az erő irányának kapcsolatáról?
 2. Mikor lesz két egyirányú szinuszos rezgés eredője periodikus?
 3. Kis méretű hangforrásból közel gömbhullámok indulnak ki. Amennyiben a közeg hangelnyelése elhanyagolható, akkor a hullámforrástól kétszer távolabb menve hányadrészére csökken a hangintenzitás? Válaszát indokolja!
 4. Mi történik egy fénysugárral, ha a fény hullámhosszánál sokkal kisebb méretű résen halad át?
 5. Milyen körülmények közt alkalmazhatjuk a geometriai optikai közelítést a fény leírására?
 6. Miért nem tapasztalható a Compton-effektus a látható fény fotonjainál?

Feladatok

 1. Egy léghajó függőlegesen emelkedik 3 m/s sebességgel. Amikor 60 m magasan van, leoldanak róla egy homokzsákot. A leoldástól számítva hány másodperc múlva puffan a földön a homokzsák? Mekkora lesz a sebessége? (A közegellenállást hanyagoljuk el!)
 2. Egy csillapodó rezgőmozgást végző test 30 s alatt 60 rezgést végez, és közben amplitúdója 30%-kal csökken. Mennyi a test sajátfrekvenciája?
 3. Egy gyertya 5 m távolságra van egy faltól. A fal és a gyertya közé teszünk egy lencsét, ami a gyertya éles képét állítja elő a falon. Ezután a lencsét 3,5 m-rel közelebb visszük a falhoz, és ekkor is éles képet kapunk. Mekkora a lencse fókusztávolsága?
 4. Számítsuk ki a hidrogénatom esetében az m=3 és n=2 közötti átmenetnek megfelelő színképvonal hullámhosszát! (A hidrogénatom alapállapotú elektronjának energiája -13,41 eV)
   

II.

Elméleti kérdések

 1. Lehet-e egy test mozgása során az elmozdulás nagysága nagyobb, mint a megtett út? Mikor? Mikor lehetnek egyenlők?
 2. Egy 2 kg tömegű testre egy 5 N és egy 7 N nagyságú erő hat. Legalább és legfeljebb mekkora a gyorsulása?
 3. Lehetséges-e, hogy két 5 cm amplitúdójú, egyirányú harmonikus rezgés eredője is 5 cm amplitúdójú lesz? Válaszát indokolja röviden!
 4. Írja fel a Snellius-Descartes törvényt!
 5. Miért nem tapasztalható a Compton-effektus a látható fény fotonjainál?
 6. Jellemezze az indukált emisszió jelenségét!

Feladatok

 1. Egy test gyorsulás-idő függvénye SI-egységekben a következő: a(t) = 4-t. Tudjuk, hogy a test t1 = 2-kor 5 m/s sebességgel mozgott. Mekkora a sebessége t2 = 5-kor?
 2. Egy áramköri elemre két forrásból is érkezhetnek (azonos frekvenciájú) szinuszos jelek. Ha csak az egyik jelforrás működik, 11 V-os, ha csak a másik, akkor 8 V-os, ha mindegyik, akkor 5 V-os amplitúdójú jelet kapunk. Feltéve, hogy a jelek összeadódnak, határozza meg a két forrás fáziseltérését!
 3. Egy írásvetítő lencséje f = 45 cm fókusztávolságú. A lencse 3 m-re van a vetítővászontól. Mekkora betűkkel írjunk a fóliára, ha azt akarjuk, hogy a kivetítéskor azok képe 10 cm-es legyen? Mekkora lesz a 21 cm méretű fólia kivetített képe?
 4. 55 kV feszültséggel gyorsított elektronok nagy rendszámú fém felületébe csapódnak. Mekkora az ekkor keletkező legnagyobb energiájú röntgenfotonok hullámhossza?

III.

Elméleti kérdések

 1. Mit ad meg a gyorsulás-idő függvény grafikonja alatti terület nagysága?
 2. Harmonikus rezgőmozgás periódusidejét kétszeresére szeretnénk növelni. Hogyan változtassuk a rezgő test tömegét?
 3. Tekintsünk egy feszített húrt, melynek egyik végét harmonikusan rezegtetjük adott teljesítménnyel. Hogyan változik a hullám amplitúdója, ha a rezegtetés teljesítményét megkétszerezzük? Változik-e a hullám terjedési sebessége? Miért?
 4. Írja fel a Snellius-Descartes törvényt (fénytörés törvénye)!
 5. A modern fizika szerint minden test rendelkezik hullámtulajdonsággal is. Mondjon egy okot, miért nem érzékelhető ez egy porszemnél?
 6. Mit értünk spontán emisszió alatt?

Feladatok

 1. Egy 70 cm magas asztalról 3 m/s sebességgel legurul egy test. Az asztaltól milyen távol ér talajra?
 2. Harmonikus rezgőmozgást végző pontszerű test legnagyobb gyorsulása 40 m/s2. A legnagyobb gyorsulású fázist 0,3 s múlva követi a legnagyobb sebességű fázis. Mekkora a rezgés frekvenciája? Mekkora a legnagyobb sebesség?
 3. A középponttól mekkora távolságban haladjon a fénysugár egy üveggömbben, hogy kiérve a levegőre, a megtört fénysugár a gömb érintője legyen? Az üveg levegőhöz viszonyított törésmutatója 1,5, a gömb sugara 10 cm.)
 4. Egy virágporszem tömege 2,5.10-9 kg. Helyzetét egy mikroszkóp alatt 4.10-6 m pontossággal határozzuk meg. Mekkora sebességbizonytalanság következik a határozatlansági relációkból? Ekkora sebességgel mennyi idő alatt tenné meg a távolságmérés pontosságának megfelelő távolságot, ha egy irányba haladna végig?

Elméleti kérdések és feladatokSzéchenyi István Egyetem